https://rowad.org.il/

השותפים

קרן רוטשילד קיסריה

קרן רוטשילד קיסריה פועלת ליצירת חברה ישראלית טובה יותר, באמצעות קידום השכלה גבוהה ומחויבות חברתית

 

מאז הקמתה, תרמה הקרן מאות מיליוני שקלים להקמה והובלת מיזמים חדשניים בכל רחבי הארץ. עשרות אלפי צעירים וילדים, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, ילידי הארץ ועולים חדשים, זכו להגיע להשכלה גבוהה, להצטיין ולהוביל באמצעות מגוון רחב של תוכניות בהן תמכה הקרן . לצד תוכניות מלגות, תוכנית להנגשת השכלה גבוהה ותוכניות חדשניות לצעירים בסיכון, קידמה הקרן גם את המצוינות האקדמית תוך תמיכה במחקר חדשני, במדענים חוזרים והקמת מרכזי מחקר באוניברסיטאות ובמכללות.
 

בנוסף לפעילות בתחומי ההשכלה הגבוהה, תורמת קרן רוטשילד קיסריה, מידי שנה, לרשויות המקומיות בסביבתה של קיסריה, לקידום מגוון רחב של פרויקטים בתחום החינוך.

אלומה

עמותת "אלומה – למעורבות חברתית ולזהות היהודית", הוקמה ע"י תנועת הקיבוץ הדתי מתוך מחויבת לקיומה ושגשוגה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זאת כנגזר מתפיסת עולמה של התנועה, הדוגלת ומתנהלת לאור ערכי "תורה ועבודה".

אלומה, המחויבת לשוויון ערך האדם, להוגנות כלפי כל אדם, ולביצור חוסנה של החברה הישראלית, פועלת על בסיס הערכים שהנחו את מייסדיה, להרחבת מעגלי הערבות ההדדית והסולידריות בקרב קבוצות נוער וצעירים בישראל. אלומה מעודדת כל צעיר או צעירה בישראל, להצטרף למוקדי התרומה העשייה וההשפעה, תוך שמירה על ערכיו ואורחות חייו הייחודיים. אלומה מבקשת לחדש ולהעצים את הקשר (מנקודת מבטו של הצעיר ושל החברה) בין מוקדי התרומה למוקדי ההשפעה בחברה הישראלית. אלומה מעודדת ומקדמת קבוצות ייחודיות בחברה הישראלית לרכישת כישורי חיים, לחתירה למצוינות ולהשתלבות במעגל השירות המשמעותי, ההשכלה והתעסוקה. פעילויות העמותה יכוונו ליצירת תהליכי שינוי חברתי אשר יתרמו לחוסנה של החברה בישראל באמצעות חיזוק והעצמה של הפרטים המרכיבים אותה.

המועה להשכלה גבוהה

היא המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה בישראל, ומתווה את מדיניות מערכת ההשכלה הגבוהה.

המל”ג הוקמה מכוח חוק המל”ג התשי”ח – 1958, כתאגיד סטטוטורי עצמאי ובלתי תלוי. הקמתה נועדה ליצור הפרדה בין המערכת הפוליטית לבין מערכת ההשכלה הגבוהה, על מנת להבטיח שלא תהיה פגיעה בחופש האקדמי.
החוק מגדיר את סמכויותיה, הרכבה, ואופן פעולתה של המועצה.

שני יסודות חשובים משתקפים מחוק המל”ג: האחד, שמירת עצמאות המוסדות להשכלה גבוהה לכלכל את ענייניהם האקדמיים והמנהליים, במסגרת תקציבם, והשני – הקביעה כי לפחות שני שליש מחברי המועצה ייבחרו בשל מעמדם האקדמי בשדה ההשכלה הגבוהה.

קרן גרוס

קרן גרוס הוקמה בשנת 1988 מתוך מגמה לסייע בידי משוחררי צה"ל והשרות הלאומי/אזרחי להשתלב בחיים האזרחים. הקרן פועלת באמצעות מתן מלגות לכל סוגי הלימודים וכן ביזום ותמיכה של פרויקטים המקדמים חיילים משתחררים ומשוחררים. הקרן בונה שותפויות ומשפיעה בעיצוב תוכניות לקידום צעירים במדינת ישראל. הקרן שותפה במיזמים רבים ומייעצת לרשויות, גופים וארגונים המסייעים בידי צעירים מסיימי שרות.

הקרן הפכה לגוף מרכזי שמשמר בתוכו ידע ויוצא "אל השטח" כדי להבין את הצרכים המתפתחים של חיילים משוחררים. הידע הזה איפשר לקרן ליצור שותפויות מקומיות וארציות בכל הרמות עם גופים אחרים המעוניינים לפעול בנושא. כיום, קיימות בישראל שורה של קרנות ועשרות גופים הפועלים לסייע לחיילים משוחררים ולצעירים בכלל וההבנה והפתיחות לנושא בצה"ל, משרדי הממשלה והשלטון המקומי גדולים לאין שיעור. החקיקה בנושא הורחבה וכיום מקבלים חיילים משוחררים מענקים משמעותיים וסיוע רב מהממשלה.

 

חזון הקרן – לאפשר למשוחררי צה"ל מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל מתן הזדמניות להשתלב באופן מיטבי בעולם התעסוקה וההשכלה.

תפריט נגישות