https://rowad.org.il/

חזון ומטרות

חזון 

תכנית רואד הינה תכנית ממשלתית מטעם המועצה להשכלה גבוהה בתקצוב הות"ת.

התכנית פועלת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בחברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית במטרה להעלות את שיעור הסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ומתוך אמונה שהשכלה גבוהה מובילה להשתלבות במארג החברתי – כלכלי של המדינה.

רואד עובדת באופן הוליסטי עם הצעיר וסביבתו על מנת לקבל החלטה מושכלת ומותאמת עבורו ותוך שיתוף פעולה עם המנהיגות הקהילתית והחינוכית ביישובים.

המטרות

-הגברת המודעות של צעירי החברה הערבית לחשיבות רכישת ההשכלה כגבוהה כאמצעי למובילות אישית, חברתית וכלכלית

-יצירת גוף ידע ותשתית אופרטיבית להנגשת ההשכלה הגבוהה

-הגדלת מספר הסטודנטים מהחברה הערבית שמשתלבים בצורה מוצלחת באקדמיה במסלול מותאם והולם את העדפותיהם ויכולתם.

-הכרות מעמיקה עם אוכלוסיית העיר

מיצוב רכז\ת רואד כמומחה\ית בתחום ההשכלה הגבוהה בישוב\בעיר.

-הגדלת מספר הסטודנטים הלומדים באקדמיה במסלול המותאם ליכולותיהם ולהעדפותיהם

תפריט נגישות